Archives

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 36 (2023)

  1. Ц.Хишигбаяр, Д.В.Ланг "Кларкийн Гурвалжингийн онол ба Монголын дээд боловсролын тогтолцооны хүний нөөцийн капиталд үзүүлэх нөлөөлөл" 

  2. Д.Халиун "Хэрэглээний хэт мэтрэмтгий байдлын ялгаа микро түвшинд байна уу? Хэрэв тийм бол яагаад"

  3. З.Манлайбаатар, Б.Отгонтөгс "Монгол дахь үе хоорондын шилжилт: 1989-2020 оны хүн амын тооллогын хязгаарлагдмал түүврийн шинжилгээ"

  4. Б.Даваамаа " Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний
  хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг хэмжих нь"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 35 (2022)

  1. Д.Амаржаргал "Өөрийн шалгарал" ба түүний үр нөлөөг үнэлэх нь

  2. Б.Эрдэнэбат "2030 он хүртэлх Монгол Улсын цахилгааны эрэлт их, бага ачааллын прогноз"

  3. Б.Эрхэмбаяр, Ж.Энхбаяр "Байгалийн баялгийг хэрэглэх, хадгалах дүрэм"

  4. А.Гантунгалаг "Хугацаан цувааг прогнозлох нь: Их Британий инфляцийн жишээ"

  5. Н.Ууганбаатар, М.Саран "Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага"

  6. Н.Цогсаг "Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага" өгүүллийн шүүмж

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 34 (2020)

  1. Б.Эрдэнэбат "Монгол эдийн засагчид, эдийн засгийн байгууллагуудын чансаа"

  2. Б.Даваамаа "Залуу эмэгтэй төгсөгчдийн ажиллах хүчний оролцоо"

  3. Б.Баттөмөр, У.Энхсайхан ""Төрлволлын хууль: Монгол улсад 

  4. Н.Ууганбаатар "Монгол эдийн засагчдын чансаа" өгүүлийн талаар эрэгцүүлэл

  5. Б.Эрдэнэбат "Эдийн засгийн докторын диссертацын нэгдсэн сан"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 2 (2000)

  1. К.Аксолтан “Капитал, капиталын хөдөлгөөн”

  2. Д.Бадарч “Үндэсний үйлдвэрлэлийн хөгжил ба өнөөгийн нөхцөл байдал”

  3. Д.Ганзориг “Эдийн засгийн өсөлтөнд улсын зардал нөлөөлөх нь”

  4. Р. Гансүх “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчинг бүрдүүлэх арга зүйн асуудал”

  5. Э.Гүргэмжав, Н.Батнасан “Экспортыг баримжаалсан бодлого уу, эсвэл импортыг орлох бодлого уу” 

  6. Д.Дуламсүрэн “Үнэт цаасыг хөрөнгө оруулалтын эх сурвалж болгон ашиглах боломжууд" 

  7. М.Женис “Инфляц”

  8. Д.Намсрай “Ажилгүйдэл, инфляцийн хамаарал” 

  9. Э.Наран “Хятад, Монголын эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааг өргөтгөх арга зам”  

  10. В.Нацагдорж “Төгрөгийн ханшны бууралт ба хөрвөх чадвах" 

  11. Д.Пүрэв “Монголын боловсролын тогтолцооны менежментийн зарим асуудал”

  12. А.Энхбат “Монгол улсын эдийн засгийн байдал, цаашдын хандлага 

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 1 (2000)

  1. П.Лувсандорж "Азийн Монгол Улсын Европ маягийн шилжилт"

  2. Д.Цэрэнпил "Үндэсний баялаг эдийн засгийн хөгжлийн үндэс мөн"

  3. Г.Элдэв-Очир, Б.Энх-Амгалан "Төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ"

  4. Т.Дорж "Төрөөс эдийн засгийг зохицуулах нь"

  5. Д.Дагвадорж "Монгол орон дахь эдийн засаг, нийгмийн харилцааны маркетингийн үнэлгээ"

  6. Д.Давгадорж "Боловсролын зорилго, үүрэг: Эрдэм оюуны зах зээлд ажиллах шинэ хандлага, аргазүй"

  7. Б.Сувд "Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурлын зарим асуудал"

  8. Ц.Цэвээн "Монголын малчин өрхийн аж ахуйн үүсэл хөгжил эдийн засгийн зарим асуудал"

  9. Б.Энхбаяр "Эдийн засгийн англи хэл заах аргын зарим асуудлууд"

  10. Ц.Батсүх, Б.Даваацэрэн "Монгол улсын макро эдийн засгийн хураангуйлсан эмпирик загвар" 

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК

  ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 33 (2019)

  1. А.Гантунгалаг, R.Becker, G.Bratsiotis, D.R.Osborn "ОУХХАБ-ын орнуудын инфляцийн хамаарал дахь бүтцийн өөрчлөлт"

  2. С.Дөлбадрах "Монгол Улсын оптималь мөнгөний бодлогын дүрэм"

  3.  Г.Цагаач "Монгол Улсын хүн амын 2014 оны ядуурах эмзэг байдлын үнэлгээ"

  4.  Б.Алтанцэцэг, Д.Баярмаа "Монголын хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийн талын шинжилгээ"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 32 (2019)

  1. Б.Соёлмаа "Авлига болон хүнд суртлын орлого хуваарилалтанд үзүүлэх нөлөө"

  2. Ө.Мөрөн "Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг дэглэм солигдох загвараар загварчлах нь"

  3. Б.Гарамжав "Монгол Улсын мөнгөний эрэлтийн тогтвортой байдал ба санхүүгийн инноваци"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 31 (2018)

  1. С.Дөлбадрах "An essay on the Mongolian monetary policy"

  2. С.Амартүвшин "Өрхийн хүнсний бус хэрэглээний хэв маягт үзүүлж буй уур амьсгалын нөлөө: Монгол Улсын жишээ"

  3. Б.Алтанцэцэг "Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн эх сурвалж"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 30 (2011)

  1. П.Лувсандорж "Шилжилтийн үе хөгжлийн үетэй нэгдэв"

  2. Б.Бат "Монгол улсад зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн зарчмууд хэрэгжиж байгаа байдал: сорилт, бэрхшээл"

  3. Ч.Энхбаяр, Г.Пүрэвсүрэн "Монголын санхүүгийн системийн өнөөгийн байдал, санхүүгийн систем дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадвар"

  4. Д.Энхтүвшин  "Санхүүгийн хурдасгагчтай динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар"

  5. Л.Мөнх-Очир, Ж. Ариунболд "Аудитын компаниудын балансын шинжилгээнд үндэслэсэн үр ашгийн тооцоолол" 

  6. Д.Авирмэд "Улсын секторын үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцооны арга зүйн асуудал" 

  7. Ч.Ундрам, Г.Цэрэн, Б.Болор, Б.Энхмаа, Ж.Сарантуяа, Ш.Цэрэндулам "Гүйцэтгэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудал (уул уурхайн байгууллагын жишээн дээр)" 

  8. Н. Лизунов "Стратегийн менежментэд системийн хандлага чухал болох нь"

  9. Д.Чимгээ "Мэдээллийн технологид суурилсан аудитын түүвэрлэлт"

  10. Я.Отгонсүрэн, М.Булгантамир "Дээд боловсролын байгууллагын өрсөлдөх чадварын талаархи хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 29 (2011)

  1. Г.Элдэв-Очир " МОНГОЛ УЛСАД ЭДИЙН ЗАСАГ, СТАТИСТИКИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭСЭН 50 ЖИЛ"

  2. Б.Батмөнх " СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ"

  3. Б.Ганбат " ОРЧИН ҮЕИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨГЧДӨД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА"

  4. Д.Чимгээ, Ц.Ганбат, Ю.Алтантуяа " БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОДЛОГО, СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД"

  5. Б.Энх-Амгалан " The Effect of Regional Income and Educational Differentials on Migration and Regional Convergence"

  6. А.Дэмбэрэл, Ш.Ариунболд " ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД АШИГЛАЖ БУЙ ТҮҮВРИЙН АРГА ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ"

  7. Ж.Баттулга, П.Гантөмөр " ИНФЛЯЦИД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧТН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (Кейнсийн загварын Монгол дахь үнэлгээ)"

  8. Ш.Дэнсмаа " ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ" 

  9. Ц.Сэлэнгэ " АШИГ ХАМГИЙН ИХ БАЙХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ЭДИЙН ЗАСАГ-МАТЕМАТИКИЙН ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ"

  10. С.Батцэцэг, Г.Оюунбилэг " TАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭДИЙН ЗАСАГ, МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГА АРГАЧЛАЛУУДЫГ АШИГЛАХ НЬ"

  11. Д.Туяа " АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨ"

  12. Т.Батболд " Байгаль орчинд үзүүлэх эдийн засгийн өсөлтийн нөлөөллийн шинжилгээ"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 28 (2011)

  1. Б.Бадамцэцэг "НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ (НЭЗ) БА АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК"

  2. Т.Цэгмид, С.Амартүвшин "МОНГОЛ УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШЛААР СУДЛАХ НЬ"

  3. Д.Жаргалан "МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫГ ХЭМЖИХ ОРОЛДЛОГУУД БА МОНГОЛЫН АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН СУДАЛГАА,ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ"

  4. С.Бурмаа, Ч.Наранцэцэг "ХУДАЛДААНЫ ЦЭГ САЛБАРЫН БАЙРШЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ"

  5. П.Эрдэнэцэцэг "ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖИХ НЭГ ҮНДЭС НЬ МАЛ АЖ АХУЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ"

  6. З.Бороо "СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ БА ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ"

  7. Э.Цэцэгдэлгэр "ӨРТГИЙН СИТЕМИЙГ УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭРТ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ НЬ"

  8. Д.Баяраа "АЙМАГ, БҮС НУТАГ, УЛС ОРНЫ ХЭМЖЭЭНД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ"

  9. Ц.Баярмаа "МУИС-ИЙН ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БУС САЛБАРУУДЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД"

  10. Ц.Цэцэгмаа "БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ"

  11. Д.Хишгээ "БИДНИЙ АЧ ГУЧИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИРЭЭДҮЙН БАЙДАЛ"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 27 (2011)

  1. Б.Батмөнх "Монгол улс: шилжилтийн эдийн засгаас “сонгуулийн эдийн засагт”"

  2. Б.Нацагдорж "Монгол улс дахь гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, чиг хандлага"

  3. Д.Жаргалан "Авлигын тухай ойлголт болон авлигыг хэмжих оролдлогуудын талаар"

  4. Ц.Гомбосүрэн "Эдийн Засгийн Онолын Сургалтанд Философи Мэдлэгийн Тухай"

  5. Х.Цэвэлмаа "Махны кластерыг хөгжүүлэх урьдчилсан нөхцөл байдал"

  6. Зориктуев.Э.Б "К вопросу муниципально-частного партнерства в развитии экономики муниципального образования"

  7. Х.Дадар "К вопросу оценки качества организации строительства в россии"

  8. Ц.Цолмон, Д.Нарандалай "Маркетингийн орчин үеийн чиг хандлагууд"

  9. Б.Үүрдмөнх "Маркетингийн PR-ын арга хэрэгслийг ашгийн бус байгууллагад хэрэглэх шаардлага"

  10. Н.Лизунов "Менежмент нь өрсөлдөх чадварыг хангах хэрэгсэл мөн"

  11. Д.Нямаа "Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал ба шинжилгээний арга зүйн асуудал"

  12. А.Өнөржаргал "НББОУС-12 хойшлогдсон татварын бүртгэлийн асуудал"

  13. Ч.Оюунцэнд "Үүсмэл хэрэглүүрийн бүртгэл"

  14. Л.Оюунцэцэг "Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ, түүнийг өртгийн хандлагаар үнэлэх нь"

  15. Л.Баасандорж "Санхүү-эдийн засгийн чадавхи, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн шинжилгээ"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 26 (2011)

  1. Д.Моломжамц "ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ГОЛ АРГА ЗАМ БОЛ ИННОВАЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЯВДАЛ МӨН"

  2. З.Отгон "МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХЭТИЙН ТӨЛВИЙН СУДАЛГАА"

  3. Л.Хурцбилэг "МАЛЧИН ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД"

  4. Б.Энхмаа "ӨРСӨЛДӨӨНИЙ НӨХЦӨЛ ДЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРЧИМТ ТЕХНОЛОГИЙН ДАВУУ ТАЛ"

  5. Э.Гүргэмжав "МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХУДАЛДАА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХЭТИЙН ТӨЛӨВ"

  6. З.Бороо "ЭКСПОРТЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААРХ МАРГААНТАЙ АСУУДЛУУД" 

  7. Д.Ган-Очир "АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН ЗЭЭЛ БОЛОН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС"

  8. Г.Баасанжав, Э.Эрдэнэтуяа "САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД"

  9. Г.Цэрэн "МЕНЕЖЕР АЖИЛЧИН ХОЁРЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС, ХАРИЛЦААГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ЗАМУУД"

  10. Т.Цэнд-Аюуш "МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ТҮВШНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 25 (2010)

  1. П.Лувсандорж "Шинэ хуучин эдийн засаг шинжээчдийн үе"

  2. Н.Болор "Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын орчны үнэлгээ"

  3. Д.Ган-Очир " Монголын инфляцийн бүтцийн загвар (smim); эх орны хишиг/эрдэний хувийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө"

  4. Ч.Ундрам "Уул уурхайн төслийг хэрэгжүүлэхэд симуляци дүн шинжилгээний аргыг хэрэглэx нь"

  5. Б.Болор "Цагийн менежмент"

  6. Ц.Цэвээн, Д.Энх-Отгон "Их чингис хааны эдийн засаг, удирдлагын зарим асуудал"

  7. Н.Лизунов "Менежментийн гадаад орчин"

  8. Г.Амарбаясгалан "Чанаргүй зээлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн шинжилгээ"

  9. Я.Отгонсүрэн, С.Бурмаа "Situational analysis to retail marketing in mongolia"

  10. Д.Хишгээ, Р.Батжаргал "Дэлхийн эдийн засгийн хямралын анхдагч шалтгаан"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 24 (2010)

  1.С.Баттулга "Хөгжиж буй орнуудын засгийн газрууд хэтэрхий жижиг байна уу?"

  2. Д.Ган-Очир "Монголын эдийн засаг дахь мөнгөний бодлогын индекс (MCI)-ийн тооцоо: Мөнгөний бодлого зөөлөрч /чангарч/ байна уу?"

  3. Б.Галбадрах "Амьдралын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ, монгол улсын амьдралын чанар"

  4. Т.Цэгмид "Үнийн онолд газар, газрын рентийг авч үзэх нь"

  5. Б.Сувд "Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямрал ба монголын эдийн засаг"

  6.  Д.Хишгээ, Р.Батжаргал "Макро эдийн засагч бол эрдэмтэн хийгээд инженер мөн (орчуулга)"

  7. Я.Отгонсүрэн "Борлуулалтын ажлын зохион байгуулалтын зарим асуудал"

  8. Н.Тунгалаг, Д.Авирмэд "Улсын секторын удирдлагын хяналтын тогтолцоог боловронгуй болгох зарим асуудал"

  9. С.Алтанцэцэг "Сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйд бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал"

  10. Ц.Баярмаа "Орчуулга хам сэдэв (context)-ийн гүйцэтгэх үүрэг"

  11. Л.Энхмэнд "Англи хэлийг сурахад суралцагсдын нас нөлөөлсөн талаар судалсан судалгааны дүнгээс"

  12. Ц.Алтанчимэг "Хүүхэд залуусын төлөвшлийн асуудал"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ ПРАКТИК
  No. 23 (2009)

  1.  Б.Батмөнх "Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд, тэдгээрийг дүгнэх үзүүлэлтүүд: олон улсын стандарт ба манай орны практик"

  2. Д.Моломжамц "Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралыг даван туулахад Зүүн Хойд азид Монгол улсын гүйцэтгэх үүрэг"

  3. Б.Энхмаа "Оёмол, сүлжмэл, бүтээгдэхүүний салбарыг хөгжүүлэх өнөөгийн шаардлага"

  4. Д.Баяржаргал "Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ"

  5. Д.Чүлтэм "Манай улсад бэлчээрийн тухай хууль үгүйлэгдэж байна"

  6. Н.Лизунов "Төслийн маркетингийн удирдлагын зарим асуудал"

  7. С.Бурмаа "Жижиглэн худалдааны удирдлагын онол, хөгжлийн өнөөгийн түвшин"

  8. Б.Нарантуяа "Зар сурталчилгааны хөгжлийн өнөөгийн түвшин"

  9. Д.Ган-Очир, П.Авралт-Од, Б.Даваадалай "Таамаглалын тодорхой бус байдал: Инфляцийн таамаглалын нарийвлалд үндэслэсэн шинжилгээ"

  10.  Б.Энх-Амгалан "Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 22 (2009)

  1. П.Лувсандорж "Зах зээлийн онол: Хөдөлмөрийн зах зээл"

  2. Ө.Баттулга "Монголын эдийн засаг: ихэр хямрал"

  3. Б.Цогт-Эрдэнэ "Монгол улсын салбар хоорондын баланс дахь шинжилгээ"

  4. Д.Хишгээ "Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онцлог"

  5. Т.Оюунбаатар, Д.Ган-Очир "Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгаа"

  6. Л.Эсмэдэх, З.Манлайбаатар, Т.Оюунбаатар "Шинэ улс төрийн макроэкономикс"

  7. Х.Цэвэлмаа "Хөдөө нутаг дахь нийгмийн суурь үйлчилгээний өнөөгийн байдал: зарим аймгуудад хийгдсэн судалгааны тойм, үр дүн"

  8. С.Дөлбадрах "Аж үйлдвэрлэл дэхь төрийн оролцоо: Монгол дахь үнэлгээ"

  9. Б.Лхагвасүрэн "Монгол улсын уул уурхайн салбарын өсөлт ажил эрхлэлтэд нөлөөлөх нь"

  10. Ц.Баярмаа "Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө"

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 21 (2009)

  1. Н.Батмөнх "Эрэлтийг дэмжиж л хямралаас гарна"

  2. Б.Бадамцэцэг "Үндэсний баялгийг тооцох арга зүйн зарим асуудал"

  3. Д.Чимгээ, Ц.Ганбат "Монгол улсын мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих хөгжлийн стратегийн асуудал"

  4. С.Алтанцэцэг, Ж.Сарантуяа "Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ба хамтарсан уул уурхайн компанийн нийгмийн хариуцлагын тухай олон нийтийн санал бодол"

  5. Dr. Troy Sternberg "Мал аж ахуйн хэлбэр, ажиллагаа: амьжиргаа, нүүдэл шилжилт, ялгаа, Төв Азийн тал дээр дэхь байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаа"

  6. Т.Элдэв-Очир "Лондоны металлийн бирж /ЛМБ/ дээрх нэг тонн катодын зэсийн үнийн прогноз"

  7. Д.Нямаа "Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын хөгжлийн тойм ба хандлага"

  8. А.Дэмбэрэл, Ж.Нэргүй "Байгалын нөөцийн өртгийн Үнэлгээ, Үр ашгийн шинжилгээ хийх арга зүйн асуудал"

  9. Г.Билгээ "Кредит ба их, дээд сургуулийн төсөвлөлт"

  10. Я.Отгонсүрэн "Үйлчилгээний харилцааны зарим асуудал"

  11. Ц.Баярмаа "Англи хэлний тодотгол гишүүн өгүүлбэрийг орчуулах тухай"

  12. Ч.Наранцэцэг "Англи хэлний хичээлээр оюутнуудыг идэвхижүүлэх дасгалууд"

  13. Л.Энхмэнд "Мэргэжлийн /Нягтлан бодох бүртгэл/ англи хэлний шинэчилсэн хөтөлбөрийг боловсруулж туршсан байдал"

   

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 20 (2008)

  1. Н.Батнасан "ОХУ, БНХАУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах боломж, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл"

  2. Н.Болор "Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын тухай хуулийн эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаа"

  3. С.Бурмаа "Монголын баруун бүсийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал"

  4. Ж.Бурмаа "Орон сууцны барилгын үнийн өсөлт ирээдүйн чиг хандлага"

  5. Ц.Бямбадорж "Бүс нутаг дахь ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой суудлуудыг судлах нь"

  6. Н.Эрдэнэчимэг "Монгол орны мах үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал"

  7. Д.Наран-Од "Баруун бүс дэх хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал"

  8. К.К.Хабасович, М.К.Абсултановна "Тээвэр логистикийн төвийн үйл ажиллагааны нөхцөл ба түүнийг Казахстанд байгуулах арга механизм"

  9. П.Оюунбилэг "Банкны мэдээллийн системийн онцлог асуудлууд ба Монголын арилжааны банкуудын туршлага, цаашдын хандлага"

  10. Я.Отгонсүрэн "Маркетинг нь-бизнесийн амжилтын үндэс мөн"

  11. Ч.Баянжаргал "Өртийн онолыг дахин шинэчлэхүй (XXI зууны сэтгэлгээ)"

  12. З.Бороо "Гадаадын хөрөнгө оруулалтын уламжлалт онолууд"

  13. Г.Билгээ "Их сургуулийн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох нь"

   

   

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 19 (2008)

  1. Б.Ариун-Эрдэнэ "Монгол улс дахь авилгалын шалтгаан ба үр дагаварууд"

  2. Д.Баярмаа "Японы бизнесийн мөчлөгийн тогтсон баримтууд"

  3. Г.Батхүрэл, Ц.Ганбат "Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжихэд мэдээллийн технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь"

  4. З.Бороо "Гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлогыг боловсруулах зарим асуудал"

  5. А.Ганзориг "Монгол улсын тэтгэвэрийн болон амьдралын даатгалын актуар тооцоог боловсронгуй болгох нь"

  6. Д.Давгадорж, Р.Амарсайхан "Шинжлэх ухааны ололт, бүтээлийг бизнесийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх маркетингийн удирдлагын асуудал"

  7. Б.Сайнжаргал, Л.Наранчимэг, Л.Оюунцэцэг "Бизнесийн салбаруудын санхүүгийн тогтвортой байдлын зарим шинжилгээ дүгнэлт"

  8. Д.Хишгээ "Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онолын асуудалд"

  9. Ц.Цэвээн "Монголын хөдөө аж ахуй дахь бэлчээр, нутгийн зарим асуудал"

  10. Д.Чүлтэм "Хөдөө аж ахуйн газрын эдийн засгийн үнэлгээний асуудалд"

  11. Б.Хөгжилт "Өвөр монголын эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал" 

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 18 (2008)

  1. Д.Цэрэнпил " Улсын төсөв-хөгжлийн бодлого"

  2. Д.Давгадорж "Макромаркетинг ба төрийн удирдлага" 

  3. Х.Цэвэлмаа "Хөдөө аж ахуйн өрхүүдийн үйл хөдлөлийг загварчилах нь"

  4. Д.Чимгээ "Монгол дахь эдийн засгийн бодлогыг дэмжихэд интернетийг ашиглах нь"

  5. Б.Энх-Амгалан "Боловсролын болон орлогын ялгаанаас үүдэлтэй шилжих хөдөлгөөн ба эдийн засгийн өсөлт"

  6. Б.Болор "Ажил эрхлэлтийн эдийн засгийн мөн чанар ба зах зээлийн нөхцөлд түүнийг зохицуулах нь"

  7. Л.Мөнх-Очир "Аудитын онол, хөгжлийн хандлага"

  8. Л.Наранчимэг "Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүйн асуудал"

  9. Р.Бадамханд "Геологи, уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлогын талаар"

  10. Д.Нямаа "Бизнесийн нэгдлийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал"

  11. Б.Хөгжилт "Хууль бус оршин суугчдын мөнгөн гуйвуулгын өнөөгийн байдал ба асуудлууд: Монгол ажилчдын бэрхшээл"

  12. Б.Дэмид "Монгол орны баруун бүс нутгийн хөгжлийн асуудалд"

  13. Ж.Уянга "Санхүүгийн секторын хөгжил ба эдийн засгийн өсөлтийн холбоо хамаарал"

  14. Ц.Баярмаа "Эдийн засгийн бичвэрийг англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх асуудал"

  15. Д.Долгорсүрэн "Монгол улсад бизнес эрхлэх болон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд"

  16. Б.Нарантуяа "20-р зууны эхэн үеийн монголчуудын хэрэглээ"

   

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 17 (2007)

  1. Т.Жааваа "Мэргэжлийн чиг хандлага ба сэтгэлгээний хандлага"

  2. Б.Сайнжаргал "Санхүүгийн шинжилгээний шинэчлэлийн тойм, хөгжлийн хандлага"

  3. Н.Тунгалаг, Л.Оюунцэцэг, А.Еркеш "Тэтгэврийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоонд тулгамдаж буй зарим асуудал: судалгаа, үр дүн"

  4. Д.Моломжамц "Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд дэхь хөрөнгө оруулалтын харилцааны ухагдахуун"

  5. Ч.Дашсамбуу "Монгол бүртгэл: хувьсал шинэтгэл"

  6. Р.Бадамханд "Олзворлох салбарын нягтлан бодох бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал"

  7. Л.Наранчимэг "Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй"

  8. Д.Нямаа "Санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал"

  9. А.Өнөржаргал "Байгууллагын зорилгод хүрэхэд хүмүүн капиталын оролцоог хэрхэн хэмжих вэ?"

  10. Л.Мөнх-Очир "Аж ахуйн санхүүгийн хяналт-аудитын хөврөл"

  11. С.Эрдэнэбилэг "Гадаад зээл тусламжийн нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал" 

  12. Б.Сайнжаргал, Л.Оюунцэцэг "Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийн зарим судалгаа дүгнэлт"

  13. Т.Жааваа, С.Жавзандолгор "Үндэсний хэлэлцүүлэгүүд: судалгааны чиг, сэдвийн модулиуд"

  14. М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс "Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийн асуудалд"

  15. Ч.Оюунцэнд "Санхүүгийн Бүртгэлийн Стандартын /FASB/ Хорооноос гаргасан 141, 142-р мэдэгдлийн товчоон"

  16. М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс "Монгол дахь санхүүгийн түрээсийн өнөөгийн байдал"

  17.Л.Дамбадорж "Чингис хаан маань хэдэн сарын хэдэнд төрсөн бол оо..."

  18. А.Дамбадорж "Дурсамж ба бодрол"

  19. Т.Жааваа "ABC гэрээт төсөл танилцуулга" 

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 16 (2007)

  1. Б.Баярдаваа "Эдийн засгийн өсөлт ба засаглалын чанар"

  2. Д.Хишигт "Экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүний статистик шинжилгээ"

  3. Д.Гансүлд, П.Уранбилэг "Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн өсөлтөнд үзүүлэх нөлөөлөл"

  4. Д.Ган-Очир "Мөнгөний бодлого макро орчны үзүүлэлтүүдийн үнэт цаасны зах зээлд үзүүлэх нөлөөлөл"

  5. П.Баяржавхлан "Аж ахуйн нэгжийн орлого ашгийн шинжилгэ"

  6. М.Халиунбат "Ехсеl программыг ашиглан борлуулалтыг таамаглах нь"

  7. Ц.Мөнхжаргал " Экспортод чиглэсэн эдийн засаг ба валютын ханш"

  8. Б.Цэнгэлмаа "Монгол улсын төсвийн алдагдлыг бууруулах арга зүйн асуудал"

  9. Д.Оюун-Эрдэнэ "Зардал, ашгийн хамаарлын шинжилгээ"

   

 • ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК
  No. 15 (2006)

  1. А.Солонго "Хүн ам ба хөгжил"

  2. А.Өнөржаргал "Хүний нөөцйин бүртгэл шинжилгээний асуудал"

  3. А.Энхбат "Макро эдийн засгийн санхүүгийн хөтөлбөр боловсруулах аргачлал"

  4. Д.Хонгорзул "Санхүүгийн лизинг"

  5. С.Чанцалмаа "Даатгалын маркетингийн мэдээллийн систем"

  6. Ц.Сарантуяа "Аялал жуучлалын үйлчилгээний нэр төрөл"

  7. С.Эрдэнэбилэг "Мэдээллийн шинэтгэл дэх сангийн бүртгэл"

  8. Д.Хангал "Эрсдэлийн тухай арга зүйн асуудал"

  9. Нямаа "Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын бүртгэл тайлагналын зарим асуудал"

  10. Ө.Гэрэлт-Од "Банкны үйл ажиллагааны математик загварчлал"

  11. Л.Мөнх-Очир "Аудитын хөгжлийн хандлага, тулгамдсан зарим асуудал"

  12. Ё.Гантогоо "Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд эрчим хүч хангамжийн үүрэг роль"

  13.Д.Төмөрчөдөр "Улаан буудайн үрийн эрэлт, нийлүүлэлт"

1-25 of 36