Геологийн асуудлууд сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авна

2022-04-27

Геологийн асуудлууд сэтгүүл жилд 2 дугаар (жил бүрийн 5 сар болон 12 сард) хэвлэдэг бөгөөд 2022 оны 4 сараар сэтгүүл шинэ системд шилжин, бүрэн онлайн болж байна. Цаашид Геологийн асуудлууд сэтгүүлд өгүүлэл жилийн турш хүлээн авах бөгөөд тухайн өгүүлэл хэвлэгдэх зөвшөөрөл авсан дор онлайн хэлбэрээр нийтийн хүртээл болно.