Privacy Statement

Геологийн асуудлууд сэтгүүлд ирүүлсэн өгүүллэгийн зохиогч, хянан магадлагч, зочин редакторын овог нэр, цахим шуудангийн хаяг гэх мэт бүх төрлийн хувийн мэдээллийг зөвхөн сэтгүүлийн үндсэн зорилгын дагуу ашиглах бөгөөд гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй болно.