About the Journal

Геологийн асуудлууд сэтгүүл нь геологийн шинжлэх ухааны бүх салбарыг хамарсан, голчлон Төв Азийн ороген бүсийн геологийн судалгаатай холбоотой эрдэм шинжилгээний өгүүллийг хэвлэн нийтэлдэг, хянан магадлагаа хийгддэг, нээлттэй (open access) сэтгүүл болно.  Сэтгүүл нь судалгааны өгүүлэл, тойм өгүүлэл, товч тэмдэглэл (эрэл, хайгуулын болон бүх төрлийн төслийн шинэ үр дүн, хээрийн тэмдэглэл зэрэг), шүүмж (шинэ номын товч тойм, шүүмж, мөн хэвлэгдсэн өгүүлэлтэй холбоотой санал, шүүмж) хэвлэнэ. 

Геологийн асуудлууд сэтгүүлийн анхны дугаар 1999 онд хэвлэгдсэн бөгөөд МУИС-ийн Геологи, геофизикийн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг. Сэтгүүлийг хэвлэх, түгээхтэй холбоотой бүх зардлыг МУИС хариуцдаг тул өгүүлэл хэвлүүлэх, хэвлэгдсэн өгүүллэгийг үзэх, татаж авахад ямар нэгэн төлбөр байхгүй. Сэтгүүлийн ISSN дугаар 2313-8408.

Journal of Geological Issues is a peer-reviewed open access journal, which publishes original research articles mainly focusing on, but not limited to, geology and mineral resources of Central Asian Orogenic Belt. In addition to original research articles, the journal also accepts review articles, short communications, field notes, anniversary notes and book reviews.

The journal, founded in 1999, is published by Department of Geology and Geophysics, National University of Mongolia (NUM). All expenses related to publication is covered by NUM; thus, there is no fees to authors to publish or to audience to access articles. ISSN is 2313-8408.